Skoleskyss

Skolekontoret har de seinere årene merket en økende henvendelse fra foresatte om skoleskyss og trygg skolevei.

 Særlig gjelder det spørsmål om farlig eller vanskelig skolevei. 


Det er viktig i denne forbindelse å presisere at det er de foresatte som skal sørge for at barna kommer på skolen. Opplæringsloven sier følgende om skoleskyss i § 7-1 1. avsnitt og § 7-3:

Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.
Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.
 
Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å sørge for skyss for de elevene som har rett på skyss til og fra skolen etter opplæringsloven. Det betyr:
  • Fylkeskommunen ved Rogaland kollektivtransport, Kolumbus, vurderer om er skoleveien er særlig farlig eller vanskelig når avstanden er mer enn 2 og 4 km.
  • Kolumbus avgjør i siste instans om gangavstanden mellom bosted og opplæringssted er minst 2 eller 4 km.
  • For elever som har behov for skyss på grunn av nedsatt funksjonsevne etter lovens § 7-3 er det også Kolumbus som har ansvaret for denne. 
Det er kommunen som har ansvaret for skyss mellom bosted og opplæringssted dersom gangavstanden er under 2 og 4 km, og veien blir definert som særlig farlig eller vanskelig.
 
Skolen eller skolekontoret formidler kontakt med Kolumbus.
 
Vedtak om skoleskyss fattet av Kolumbus eller kommunen er enkeltvedtak og kan påklages i henhold til forvaltningsloven. Endelig klageinstans er fylkesmannen.
Publisert av Kristin Wulvig. Ansvarlig Hilde Siira. Sist endret 18.06.2014
Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering