PPT

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE


Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6. PPT er et faglig organ som i samarbeid med andre rettledningstjenester skal bidra til å sikre at barn, unge og voksne som trenger særskilt hjelp får gode opplærings- og utviklingsvilkår. Gjesdal kommune har egen pedagogisk-psykologisk tjeneste i Rettedalen 7.
Leder
Anita Madland Flåten
51 61 43 32
Sekretær
51 61 43 30
Rådgiver
51 61 43 34
Logoped
51 61 43 35
Rådgiver
Rådgiver
51 61 43 33
51 61 43 31

Besøksadresse er 3. etg i Rettedalen 7 på Ålgård.
 

 

Arbeidsmål

PPT skal bidra til å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov.

 Hovedmål for tjenesten

 1. PPT skal sikre kvalitet og gode prosedyreri enkeltsaker etter Opplæringsloven. Dette gjelder saksbehandling hvor det foretas vurdering av rett til spesialundervisning for barn i grunnskolealder, jf. Opplæringslovens § 5-1, eller vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder § 5-7. 
   
 2. Foreldre med barn i førskolealder som har spesielle behov vil kunne få tilbud om foreldrerådgivning, jf. Opplæringslovens § 5-7. 
   
 3. PPT skal bidra med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehage og skole for å legge opplæringen bedre til rette for barn/elever med særskilte behov. Sentrale arbeidsmål i forhold til dette er:
 • Gi veiledningtil lærere i grunnskolen, tilsatte i barnehager, skolefritidsordning (SFO) og andre som arbeider med barn med spesielle behov. Kurs og prosjektdeltakelse (kompetanseutvikling).
 • Gi råd til administrasjon og ansatte i skoler, barnehager og i kommunen generelt (systemorientert arbeid).
 • Bidra til godt tverretatlig samarbeid i enkeltsaker. Deltakelse ved behov i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter som angår elever/barn med særskilte behov.
 • Satse på forebyggende tiltak, primært gjennom samarbeid på kommuneplan.
 
Samarbeid/veiledning
I arbeidet med enkeltsaker samarbeider PPT med andre tjenester, eksempelvis barnevern, helse- og fysioterapitjeneste og barne og ungdomspsykiatrien. Videre er PPT involvert i samarbeid med kompetansesentre tilknyttet det statlige spesialpedagogiske støttesystemet.
 
 
Råd og veiledning blir også gitt til lærere og barnehagepersonale som arbeider direkte med barn som er anbefalt ressurser etter §§ 5-1 og 5-7 i Opplæringsloven. Dette gjelder råd og veiledning i forbindelse med utarbeiding av individuell opplæringsplan (IOP), om innhold og organisering i barnehage- og skoletilbud både for barn/elever med særskilte behov og barn/elever som trenger en del tilrettelegging, men kan ivaretaes innenfor et ordinært tilbud. Foresatte til førskolebarn med spesielle behov kan få veiledning hvis de ønsker dette.

 

 

 

 

 

Publisert av Rita Ravndal. Ansvarlig Anita Madland Flåten. Sist endret 09.02.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Leder for PPT
Tlf: 51 61 43 32
Mobil: 450 36 778
E-post  

 

 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964 978 573
Login for redigering