Kommunalt foreldreutvalg, KFU - hva er det?

Klikk for stort bilde Lurer du på hva Kommunalt foreldreutvalg er og hva de gjør? Her får du vite det meste om KFU.   Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskole i din kommune. KFU er viktig!  

 • Foreldrenes meninger må komme frem før viktige beslutninger for barna treffes på den enkelte skole eller i kommunen
 • Kommunepolitikere og administrasjon trenger foreldre som samarbeidspart
 • Foreldrenes ståsted er forskjellig fra politikernes, lærernes og skoleadministrasjonens
 • Foreldrene har hovedansvaret for barnas opplæring og utvikling
 
KFUs viktigste oppgaver:
 • Bistå den enkelte skole i hjem-skolesamarbeidet og i saker av felles interesse for skolene i kommunen
 • Være foreldrenes talerør overfor skoleadministrasjon og skolepolitikere
 • Ha kontakt med organisasjoner og andre samarbeidspartnere i nærmiljøet
 
KFU og den enkelte skole:
 • Ha direkte kontakt med Foreldrerådenes arbeidutvalg (FAU) ved skolene i kommunen
 • Arrangere foreldresamlinger, temakvelder og tilrettelegge for erfaringsutveksling
 • Ha medansvar for, og i samarbeid med kommunen og den enkelte skole, drive opplæring av klassekontakter og tillitsvalgte foreldre
 • Støtte foreldrearbeidet på skolene
 
KFU, skoleadministrasjon og politikere:
 • Målbære og ivareta foreldrenes interesser og synspunkter
 • Arbeide for et godt samarbeid og dialog med skoleadministrasjon og skolepolitikere
 • Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole
 • Påvirke den kommunale skolepolitikken
 • Sette skolepolitikk på dagsordenen
 
Foreldreengasjement har betydning:
 • Foreldrene har hovedansvaret for barnas opplæring!
 • Viktige beslutninger om barns oppvekstvilkår tas på kommunenivå!
 • Foreldres engasjement har betydning for den enkelte elevs utbytte av skolegangen!
 
KFUs andre samarbeidspartnere:
 • Andre KFU i fylket/landet
 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
 • Lærerorganisasjonene
 • Pedagogisk senter/pedagogisk konsulent
 • Pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste (PPT)
 • Statens utdanningskontor i fylket (SU)
 • Høgskoler
 
Etablering av KFU 1:
 • Både foreldre og skoleadministrasjon/politikere kan ta initiativ til etablering
 • God dialog med skoleadministrasjon, politikere og foreldrene om hvorfor KFU er viktig!
 • Hvis ikke kommunen medvirker, må foreldrene gjennom FAUene sørge for at KFU blir etablert
 • Statens utdanningskontor kan medvirke til at KFU blir etablert i din kommune
 
Etablering av KFU 2:
 • Initiativtaker innkaller representanter fra alle FAUene til årsmøte
 • Alle kommunens skoler bør være representert på årsmøtet
 • Årsmøtet velger styret i KFU
 • Alle skoletyper bør være representert i KFU
 • Styret konstituerer seg selv
 
Arbeidsoppgaver for KFU:
 • Ha en fast møteplan og utarbeide planer for eget arbeid
 • Sende referat og info-skriv til alle FAUene
 • Ha faste møter med skoleadministrasjonen og politikere (ordfører, leder av politiske utvalg)
 • Arbeide for å få tale- og forslagsrett i kommunens politiske organ for skolesaker
 • Være høringsorgan i alle saker som angår skole og oppvekst
 • Delta i utvalg og utviklingsarbeid
 • Arbeide for at medlemmene i KFU får godt-gjøring på linje med andre kommunale utvalg
Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573