Vindmøller i Gjesdal kommune

I forbindelse med vindmølleutbygging generelt og Gilja vindkraftverk spesielt har Gjesdal kommune fått flere spørsmål.

Vi prøver nedenfor å svare på det spørsmålene vi har fått.

Fred Olsen Renewables AS søkte 22.04.08 om konsesjon til å bygge og drive Gilja vindkraftverk. Gjesdal kommune uttalte seg til konsesjonssøknaden ved brev av 29. august 2008 og hadde da ingen merknader til den gjennomførte konsekvensutredningen eller til søknaden.

NVE ga konsesjon for utbygging av vindkraftverket på Gilja 26.06.13.

Vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Rogaland, Naturvernforbundet i Rogaland, Stavanger turistforening, Forum for natur og friluftsliv (FNF) - Rogaland og hytteeiere på Giljastølen. Klagen ble behandlet av Olje- og energidepartementet (OED) som stadfestet NVEs vedtak 13.06.16.

Før vindkraftanlegget kan etableres må det søkes om og gis dispensasjon fra LNF-formålet. Vilkårene for å gi dispensasjon er at hensynene bak LNF-formålet, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

På bakgrunn av den grundige vurderingen NVE og OED har gjort av hensynene bak LNF-formålet og fordeler/ulemper ved vindkraftverket i sin behandling av konsesjonssøknaden og i forbindelse med klagen, kan kommunen vanskelig komme til en annen konklusjon enn NVE og OED når den skal behandle søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for etablering av vindkraftanlegget.

Dersom kommunen avslår dispensasjonssøknaden, er det nærliggende å tro at OED vil gi konsesjonen virkning som statlig plan.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder «Energitiltak og plan- og bygningsloven» står det følgende:

«For å sikre at konsesjonspliktige tiltak for produksjon for elektrisk energi kan gjennomføres i tilfeller hvor kommunen ikke legger til rette for tiltaket gjennom planendring eller dispensasjon, er det inntatt en bestemmelse i § 6–4 tredje ledd som gir Olje- og energidepartementet adgang til å bestemme at endelig konsesjon gis virkning som en statlig arealplan.»

Kommunen har så langt ikke mottatt dispensasjonssøknad fra LNF-formålet for etablering av vindkraftverket.

Dette er en sak som det i utgangspunktet er anledning til å behandle administrativt, ikke politisk, når det er gitt konsesjon. Rådmannen vil likevel legge saken frem til politisk behandling.

Gilja vindkraftverk AS har i søknad av 28.03.19 søkt NVE om konsesjon for økt installert kapasitet på Gilja vindkraftverk. Det er foreløpig ikke gitt konsesjon til økt kapasitet. Se https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=55&type=A-1%2cA-6

Kommunen har ikke mottatt søknad om etablering av vei til vindkraftverket. Søknad om etablering av vei vil bli nabovarslet og sendt aktuelle høringsinstanser før kommunen gjør en vurdering og treffer vedtak.

Når det gjelder vedtak om midlertidig stopp til nye vindkraftanlegg, gjelder dette ny vindkraftutbygging, dvs. hvor det ikke allerede er gitt konsesjon.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573