Høring - Forslag til ny forskrift om utvidet båndtvang m.m. for Gjesdal kommune

Gjesdal kommune har utarbeidet et forslag til ny forskrift om utvidet båndtvang m.m. for Gjesdal kommune.

 

Klikk for stort bildeHumorbilde av hund i bånd Geir Einarsen

Generelle regler om båndtvang fremgår av hundeloven § 6. Der står det at det er alminnelig båndtvang i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.

For å ivareta hensynet til at allmennheten, og da spesielt barn, skal slippe å møte løse hunder i boligområder, handleområder og populære navngitte turområder foreslås det å innføre båndtvang hele året i disse områdene.

For å ivareta hensynet til beitende husdyr foreslås båndtvang i hele kommunen i tiden 1. april til 31. oktober.

Utvalg for kultur og samfunn, Formannskapet og Kommunestyret har behandlet saken og vedtatt å legge forslaget ut til høring. Saksfremlegget kan leses

 

Vi ønsker å få innspill fra relevante parter.

Forslag til ny forskrift:

Forskrift om utvidet båndtvang for hund i Gjesdal kommune.

Fastsatt av Gjesdal kommunestyre den xx.xx.2019 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundelova) § 6 andre ledd bokstav a, b, c og e.

§ 1 Virkeområde, definisjon

Denne forskriften omfatter hundeholdet i hele Gjesdal kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold gitt i hundeloven av 4. juli 2003 nr. 74.

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 2 Allmenn båndtvang

I tiden mellom 1. april t.o.m. 20. august er det ifølge hundeloven § 6 første ledd båndtvang i hele landet. 

§ 3. Båndtvang i områder med mange mennesker og av hensyn til friluftsliv

Hunder skal holdes i bånd hele året i følgende områder:

1. I etablerte boligområder slik de er vist i kommuneplanen og i handleområder.

2. I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.

3. I følgende turområder:

fra Brunnviga til Raudviga, i Neseskogen, i Edlandshagen, rundt Edlandsvatnet, fra Gjesdal idrettspark til Flassavatnet, langs Figgjoelva, fra Kodlifjell til Håfjell, på Edlandsfjellet, ved alpinanlegget på Giljastølen, i Brekko, på turvei fra Vassbotten langs Oltedalselva til Storemyr i Oltedal.

§ 4. Husdyr

Av hensyn til husdyr som beiter, er det båndtvang i hele kommunen i tiden 1. april til 31. oktober.

§ 5. Unntak fra båndtvang

Det er unntak fra bandtvang hele året for hund som er godkjent som førerhund for synshemmede.

Rådmannen har delegert myndighet til å gi unntak fra båndtvangforskriften i særlige tilfelle.

§ 6. Forsøpling

Personer med ansvar for hund skal straks fjerne ekskrementer fra sin hund på fortau, gater, veier, plassar, lekeplassar, parker, rabattar, friområder og andre offentlige områder. Avfallet skal deponeres på dertil egnet sted. Hundeposer må ikke kastes i naturen.

§ 7. Iverksetting

Denne forskriften trer i kraft fra xx.xx.2019.

 

Høringsfristen er satt til 1.9.2019

Innspill sendes skriftlig til Gjesdal kommune innen 1.9.2019. E-post: postmottak@gjesdal.kommune.no / Postadresse: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård.

Eventuelle spørsmål rettes til fagansvarlig landbruk, natur og miljø Gudrun Kristensen på tlf. 51 61 42 88, eller e-post: gudrun.kristensen@gjesdal.kommune.no

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573